فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2452 - آزمون آزمایشی علوم طیور
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم طیور
قیمت : 280,000 تومان
2451 -  آزمون آزمایشی کشاورزی هسته ای
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري کشاورزی هسته ای
قیمت : 240,000 تومان
2449 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - بیابان زدایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی کد 2449
قیمت : 240,000 تومان
2450 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیز داری و بیابان زدایی - آبخیزداری
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری آبخیز داری بیابان زدایی
قیمت : 240,000 تومان
2448 - آزمون آزمایشی  مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - علوم مرتع
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و بیابان زدایی علوم مرتع
قیمت : 200,000 تومان
2447 - آزمون آزمایشی شیلات - تولید و بهره برداری - صید
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات تولید و بهره برداری صید
قیمت : 240,000 تومان
2446 - آزمون آزمایشی شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه شیلات -بوم شناسی آبزیان شیلاتی کد 2446
قیمت : 240,000 تومان
2445 - آزمون آزمایشی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات فرآوری محصولات شیلاتی کد 2445
قیمت : 240,000 تومان
2444 - آزمون آزمایشی شیلات - تکثیر و پرورش
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شلات تکثیر و پرورش کد 2444
قیمت : 200,000 تومان
2443 - آزمون آزمایشی جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی
قیمت : 200,000 تومان
2442 - آزمون آزمایشی علوم جنگل - مهندسی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل - مهندسی جنگل کد 2442
قیمت : 200,000 تومان
2441 - آزمون آزمایشی علوم جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل کد 2441
قیمت : 200,000 تومان
2439 - آزمون آزمایشی حشره شناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه حشره شناسی کشاورزی
قیمت : 280,000 تومان
2438 - آزمون آزمایشی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - توسعه روستایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
قیمت : 240,000 تومان
2437 - آزمون آزمایشی  ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
2436 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
2433 - آزمون آزمایشی زراعت -اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذر
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات علوم و تکنولوژی بذر کد 2433
قیمت : 240,000 تومان
2432 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري زراعتد اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
2431 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - ژنتیک
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات ژنتیک
قیمت : 240,000 تومان
2430 - آزمون آزمایشی هواشناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه هواشناسی کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان