فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

5546 - زیست فن آوری پزشکی ( ارشد بهداشت )
5546 - زیست فن آوری پزشکی ( ارشد بهداشت ) با 8 مرحله آزمون آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
5544 - نانو تکنولوژی پزشکی (ارشد بهداشت)
5544 - نانو تکنولوژی پزشکی (ارشد بهداشت)
قیمت : 865,000 تومان
5504 - اپیدمیولوژی ( ارشد بهداشت )
5504 -کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
قیمت : 865,000 تومان
5539 - مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک ( ارشد بهداشت )
5539 - کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی پزشکی(بیو الکتریک)
قیمت : 865,000 تومان