فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2811 - فرهنگ و زبان های باستانی
2811 - فرهنگ و زبان های باستانی
قیمت : 615,000 تومان
2806- زبان و ادبیات انگلیسی (دکتری سراسری و آزاد)
2806- (دکتری سراسری و آزاد) زبان و ادبیات انگلیسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2808- زبان شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2810 – (دکتری سراسری و آزاد) زبان شناسی همگانی با آزمون آزمایشی آنلاین 1
قیمت : 815,000 تومان
2807- ترجمه (دکتری سراسری و آزاد)
2807 – (دکتری سراسری و آزاد) ترجمه با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2805- آموزش زبان انگلیسی (دکتری سراسری و آزاد)
2805– (دکتری سراسری و آزاد) آموزش زبان انگلیسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2110 - زبان و ادبیات عرب (دکتری سراسری و آزاد)
2110– (دکتری سراسری و آزاد) زبان و ادبیات عرب با 4مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2101 - زبان و ادبیات فارسی (دکتری سراسری و آزاد)
2101– (دکتری سراسری و آزاد) زبان و ادبیات فارسی- ادبیات حماسی- ادبیات عرفانی- ادبیات غنایی با 4مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان