فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2318 - مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری (دکتری سراسری و آزاد)
2318 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران – نقشه برداری - فتوگرامتری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2317 – مهندسی عمران – نقشه برداری- ژئودزی (دکتری سراسری و آزاد)
2317 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران – نقشه برداری- ژئودزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2316 – مهندسی عمران - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2316 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - محیط زیست با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
2315 – مهندسی عمران - مدیریت ساخت (دکتری سراسری و آزاد)
2315 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مدیریت ساخت با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
2314 – مهندسی عمران - حمل و نقل (دکتری سراسری و آزاد)
2314 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2313 – مهندسی عمران - مهندسی‌ آب (دکتری سراسری و آزاد)
2313 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مهندسی‌ آب با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2312 – مهندسی عمران - سازه های دریایی (دکتری سراسری و آزاد)
2312 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - سازه های دریایی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2311 - مهندسی عمران - راه و ترابری (دکتری سراسری و آزاد)
2311 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - راه و ترابری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2310 - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی (دکتری سراسری و آزاد)
2310 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2309 - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی (دکتری سراسری و آزاد)
2309 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2308 - مهندسی عمران - مهندسی زلزله (دکتری سراسری و آزاد)
2308 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - مهندسی زلزله با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
2372- مهندسی سیستم های انرژی (دکتری سراسری و آزاد)
2372– (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی سیستم های انرژی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2358- مهندسی فناوری اطلاعات (IT) (دکتری سراسری و آزاد)
2358– (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی فناوری اطلاعات (IT) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
2371 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف (دکتری سراسری و آزاد)
2371 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2370 - مهندسی نساجی - تکنولوژی  (دکتری سراسری و آزاد)
2370 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی نساجی - تکنولوژی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2366 - مهندسی هسته ای -  راکتور (دکتری سراسری و آزاد)
2366 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی هسته ای - راکتور با 4 مرحله آزمون آژمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2364 - مهندسی فناوری نانو - نانوالکترونیک (دکتری سراسری و آزاد)
2364 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی فناوری نانو - نانو الکترونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2363 - مهندسی فناوری نانو - نانومواد (دکتری سراسری و آزاد)
2363 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی فناوری نانو - نانو مواد با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2362 - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2362 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی - محیط زیست با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2361 - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر
2361 – دکتری سراسری مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان