فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2352- مهندسی نفت (دکتری سراسری و آزاد)
2352- مهندسی نفت (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 795,000 تومان
2357- مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش (دکتری سراسری و آزاد)
2357- مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2351- مهندسی نفت- اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
2351- مهندسی نفت- اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 795,000 تومان
2340 - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمرزاسیون
2340 – دکتری سراسری مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 535,000 تومان
2339 - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر (دکتری سراسری و آزاد)
2339 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2338 - مهندسی معدن - مکانیک سنگ (دکتری سراسری و آزاد)
2338 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی معدن - مکانیک سنگ با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2337 - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی (دکتری سراسری و آزاد)
2337 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2336 - مهندسی معدن - استخراج (دکتری سراسری و آزاد)
2336 – (دکتری سراسری و آزاد)مهندسی معدن - استخراج با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2335 - مهندسی معدن - اکتشاف (دکتری سراسری و آزاد)
2335 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی معدن - اکتشاف با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2334 - مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل (دکتری سراسری و آزاد)
2334 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2333 - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی  (دکتری سراسری و آزاد)
2333 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی با 4 مرحله آزمون آزمایشی نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2332 - مهندسی هوافضا - جلوبرندگی زمینه پیشرانش (دکتری سراسری و آزاد)
2332 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی هوافضا - جلوبرندگی زمینه پیشرانش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 585,000 تومان
2331 - مهندسی هوا فضا - آئرودینامیک (دکتری سراسری و آزاد)
2331 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی هوا-فضا - آئرودینامیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 655,000 تومان
2330 - مهندسی دریا (دکتری سراسری و آزاد)
2330 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی دریا با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
2324 - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (دکتری سراسری و آزاد)
2324 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 715,000 تومان
2323-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دینامیک،کنترل وارتعاشات (دکتری سراسری و آزاد)
2323 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه‌های دینامیک، کنترل و ارتعاشات با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2322-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات (دکتری سراسری و آزاد)
2322 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2321 - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (دکتری سراسری و آزاد)
2321 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی مکانیک - ساخت و تولید با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2320-مهندسی عمران-نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی (دکتری سراسری و آزاد)
2320 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2319 - مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور (دکتری سراسری و آزاد)
2319 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی عمران - نقشه برداری – سنجش از دور با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان