فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2248 - مجموعه علوم شناختی (دکتری سراسری و آزاد)
2248 - (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه علوم شناختی
قیمت : 795,000 تومان
2247 - علوم کامپیوتر (دکتری سراسری و آزاد)
2247 - (دکتری سراسری و آزاد) علوم کامپیوتر در حال حاظر موجود است
قیمت : 715,000 تومان
2245 - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) (دکتری سراسری و آزاد)
2245 - (دکتری سراسری و آزاد) نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) در حال حاظر این محصول موجود می باشد
قیمت : 815,000 تومان
2211 - مجموعه شیمی - شیمی فیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2211 - (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه شیمی - شیمی فیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
2233 - مجموعه ریاضی - ریاضی محض (دکتری سراسری و آزاد)
2233 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی محض با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2246 - بیوانفوماتیک (دکتری سراسری و آزاد)
2246 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوانفورماتیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2244 - نانو شیمی (دکتری سراسری و آزاد)
2244 – (دکتری سراسری و آزاد) نانوشیمی- نانوشیمی (نانوشیمی نظری) - نانوشیمی (نانوفناوری پلیمر) - نانوشیمی (نانو مواد معدنی) - نانوشیمی (سوپرامولکول) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2243 - ژئوفیزیک - گرانی سنجی (دکتری سراسری و آزاد)
2243 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- گرانی سنجی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 695,000 تومان
2242 - ژئوفیزیک - الکترومغناطیس (دکتری سراسری و آزاد)
2242 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- الکترومغناطیس با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
2241 - ژئوفیزیک - زلزله شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2241 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- زلزله شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
2240 - ژئوفیزیک - لرزه شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2240 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- لرزه شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2239 - فیزیک- فوتونیک (دکتری سراسری و آزاد)
2239 – (دکتری سراسری و آزاد) فتونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2238 - فیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2238 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2237 - نانو فیزیک- علوم و فناوری نانو (دکتری سراسری و آزاد)
2237 – (دکتری سراسری و آزاد) نانوفیزیک - نانوفیزیک محاسباتی- علوم و فناوری نانو (نانو مواد) - علوم و فناوری نانو (نانو الکترونیک) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2236 - زیست شناسی دریا - جانوران دریا (دکتری سراسری و آزاد)
2236 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی دریا- جانوران دریا با 4 آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2235 - فیزیک دریا (دکتری سراسری و آزاد)
2235 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیک دریا با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 655,000 تومان
2234 - مجموعه ریاضی - ریاضی کاربردی (دکتری سراسری و آزاد)
2234 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی کاربردی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2232 - آمار - کلیه گرایش ها (دکتری سراسری و آزاد)
2232 – (دکتری سراسری و آزاد) آمار-کلیه گرایش ها با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2231 - زیست شناسی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - گرایش میکروبی (دکتری سراسری و آزاد)
2231 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 955,000 تومان
2230 - بیوفیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2230 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوفیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان