فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2129 - برنامه ریزی آموزشی
2129 – دکتری سراسری برنامه‌ریزی آموزشی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 525,000 تومان
2147- روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (دکتری سراسری و آزاد)
2147– (دکتری سراسری و آزاد) روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2146- آموزش عالی (دکتری سراسری و آزاد)
2146– دکتری سراسری آموزش عالی- کلیه گرایش‌ها با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2145- تکنولوژی آموزشی (دکتری سراسری و آزاد)
2145– (دکتری سراسری و آزاد) تکنولوژی آموزشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2144- روان شناسی تربیتی (دکتری سراسری و آزاد)
2144– (دکتری سراسری و آزاد) روان شناسی تربیتی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2143- مدیریت آموزشی (دکتری سراسری و آزاد)
2143– (دکتری سراسری و آزاد) مدیریت آموزشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2142- برنامه ریزی درسی (دکتری سراسری و آزاد)
2142– (دکتری سراسری و آزاد) برنامه‌ریزی درسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2141- فلسفه تعلیم و تربیت (دکتری سراسری و آزاد)
2141– (دکتری سراسری و آزاد) فلسفه تعلیم و تربیت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2136- مجموعه فلسفه (دکتری سراسری و آزاد)
2136– مجموعه فلسفه- فلسفه دین- فلسفه هنر- فلسفه غرب-فلسفه منطق- فلسفه تحلیلی- فلسفه علم و فناوری- فلسفه و حکمت اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
 2153- علم اطلاعات و دانش شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2153– دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
2173- حسابداری (دکتری سراسری و آزاد)
2173– (دکتری سراسری و آزاد) حسابداري با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2160- مجموعه علوم سیاسی (دکتری سراسری و آزاد)
2160– مجموعه علوم سیاسی- روابط بین‌الملل- مسائل ایران- سیاست‌گذاری فرهنگی- مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز- مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2157- فقه و حقوق خصوصی (دکتری سراسری و آزاد)
2157– دکتری سراسری فقه و حقوق خصوصی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2156- حقوق بین الملل عمومی (دکتری سراسری و آزاد)
2156– (دکتری سراسری و آزاد) حقوق بین‌الملل- بین‌الملل عمومی- خصوصی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 795,000 تومان
2155- حقوق جزا (دکتری سراسری و آزاد)
2155– (دکتری سراسری و آزاد) حقوق جزا- جزا و جرم‌شناسی- کیفری و جرم‌شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2154- حقوق عمومی (دکتری سراسری و آزاد)
2154– (دکتری سراسری و آزاد) حقوق عمومی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 795,000 تومان
  2126- علوم اجتماعی - جمعیت شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2126– (دکتری سراسری و آزاد) علوم اجتماعی- جمعیت شناسی با آزمون آنلاین آزمایشی نوع 1
قیمت : 715,000 تومان
2123- تاریخ ایران قبل از اسلام (دکتری سراسری و آزاد)
2123- (دکتری سراسری و آزاد) تاریخ ایران پیش از اسلام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان