فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2178- مطالعات زنان (دکتری سراسری و آزاد)
2178– دکتری سراسری مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2171- مالی (دکتری سراسری و آزاد)
2171– (دکتری سراسری و آزاد) مالی- مهندسی مالی- بانكداری- مالی بین الملل- بيمه- حقوق مالی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 915,000 تومان
2108- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جعرافیایی (دکتری سراسری و آزاد)
2108– (دکتری سراسری و آزاد) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی- سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 835,000 تومان
2113- اقتصاد نفت و گاز (دکتری سراسری و آزاد)
2113– (دکتری سراسری و آزاد) اقتصاد نفت و گاز با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2158- حقوق نفت و گاز (دکتری سراسری و آزاد)
2158–(دکتری سراسری و آزاد) حقوق نفت و گاز با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2168-مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز (دکتری سراسری و آزاد)
2168– (دکتری سراسری و آزاد) مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2134- فقه شافعی (دکتری سراسری و آزاد)
2134– (دکتری سراسری و آزاد) فقه شافعی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 585,000 تومان
2133- الهیات- کلام (دکتری سراسری و آزاد)
2133– مجموعه کلام- مذاهب کلامی- کلام- شیعه‌شناسی- فلسفه و حکمت اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی- دین پژوهی- حکمت متعالیه- حکمت مشاء-کلام امامیه با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 955,000 تومان
2142 - الهیات - تصوف و عرفان اسلامی
2142 – دکتری سراسری الهیات - تصوف وعرفان اسلامی-عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی با آزمون آزمایشی آنلاین 2
قیمت : 485,000 تومان
2132- الهیات - تاریخ و تمدن اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
2132– (دکتری سراسری و آزاد) الهیات- تاریخ و تمدن ملل اسلامی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2131- الهیات - ادیان و عرفان (دکتری سراسری و آزاد)
2131– (دکتری سراسری و آزاد) الهیات- ادیان و عرفان با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
2130- الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی  (دکتری سراسری و آزاد)
2130– (دکتری سراسری و آزاد) الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2129- الهیات - علوم قرآن و حدیث - نهج البلاغه (دکتری سراسری و آزاد)
2129– (دکتری سراسری و آزاد) الهیات- علوم قرآن و معارف نهج‌البلاغه- علوم قرآنی و حدیث- تفسیر تطبیقی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2137 - آینده پژوهی
2137 – دکتری سراسری آینده پژوهی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
2169- مجموعه کارآفرینی (دکتری سراسری و آزاد)
2169– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه کارآفرینی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 955,000 تومان
2176- مجموعه باستان شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2176– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه باستان‌شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2150- مجموعه روانشناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2150– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه روان‌شناسی- کلیه گرایش‌ها با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2149- سنجش و اندازه گیری (دکتری سراسری و آزاد)
2149– (دکتری سراسری و آزاد) سنجش و اندازه‌گیری با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
2175- مجموعه علوم ارتباطات (دکتری سراسری و آزاد)
2175– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه علوم ارتباطات- علوم ارتباطات- فرهنگ و ارتباطات با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
2148- مجموعه مشاوره و راهنمایی (دکتری سراسری و آزاد)
2148– (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه مشاوره و راهنمایی- مشاوره- مشاوره خانواده- مشاوره شغلی- خانواده درمانی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان