فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2138- فلسفه علم (دکتری سراسری و آزاد)
2138- فلسفه علم (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2165- مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (دکتری سراسری و آزاد)
2165- مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2137- فلسفه منطق (دکتری سراسری و آزاد)
2137- فلسفه منطق (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2167- مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری سراسری و آزاد)
2167- مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2166- مدیریت (دکتری سراسری و آزاد)
2166- مدیریت (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2164- مدیریت صنعتی (دکتری سراسری و آزاد)
2164- مدیریت صنعتی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2163- مدیریت دولتی (دکتری سراسری و آزاد)
2163- مدیریت دولتی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
2125- علوم اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
2125- علوم اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2121- تاریخ- تاریخ اسلام (دکتری سراسری و آزاد)
2121- تاریخ- تاریخ اسلام (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2107- آب و هواشناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2107- آب و هواشناسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
2106- ژئومورفولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2106- ژئومورفولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2105- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دکتری سراسری و آزاد)
2105- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2104- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دکتری سراسری و آزاد)
2104- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
2103 - جغرافیای سیاسی (دکتری سراسری و آزاد)
2103 - جغرافیای سیاسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
2180- مجموعه مدرسی معارف اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
2180– مجموعه مدرسی معارف اسلامی- علوم قرآنی- الهيات- مبانی نظری اسلام- اخلاق اسلامی- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی- انقلاب اسلامی ايران- آشنایی با منابع اسلامی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 855,000 تومان
2177- محیط زیست- برنامه ریزی و آموزش محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2177– (دکتری سراسری و آزاد) محیط زیست - برنامه ریزی- آموزش محیط زیست با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان