فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2119-تربیت بدنی-  بیومکانیک ورزشی (دکتری سراسری و آزاد)
2119- (دکتری سراسری و آزاد) تربیت بدنی- بیومکانیک ورزشی
قیمت : 815,000 تومان
2118-  رفتار حرکتی (دکتری سراسری و آزاد)
2118- (دکتری سراسری و آزاد) رفتار حرکتی
قیمت : 815,000 تومان
2117- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (دکتری سراسری و آزاد)
2117- (دکتری سراسری و آزاد) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
قیمت : 815,000 تومان
2116-  فیزیولوژی ورزشی (دکتری سراسری و آزاد)
2116- فیزیولوژی ورزشی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2115- تربیت بدنی- مدیریت ورزشی (دکتری سراسری و آزاد)
2115- (دکتری سراسری و آزاد) تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
قیمت : 815,000 تومان
2902 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
2902 – دکتری سراسری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی- تربیت بدنی ویژه با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 455,000 تومان