فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2717 - دکتری سراسری قارچ شناسی
2717 - دکتری سراسری قارچ شناسی
قیمت : 815,000 تومان
2712 - دکتری سراسری بهداشت خوراک دام (دکتری سراسری و آزاد)
2712 - (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت خوراک دام
قیمت : 815,000 تومان
2716 – دکتری سراسری ویروس شناسی
دکتری سراسری ویروس شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2705 -  رادیولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2705- (دکتری سراسری و آزاد) رادیولوژی دامپزشکی با ازمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
2725 - بافت شناسی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2725 – (دکتری سراسری و آزاد) بافت شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2724 - آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2724 – (دکتری سراسری و آزاد) آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2723 - فیزیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2723 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیولوژی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
2722 - فارماکولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2722 – (دکتری سراسری و آزاد) فارماکولوژی دامپزشکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
2720 - فناوری تولید مثل در دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2720 – (دکتری سراسری و آزاد) فناوری تولید مثل در دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2719 - بیوتکنولوژی (زیست فناوری) (دکتری سراسری و آزاد)
2719 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوتکنولوژی (زیست فناوری) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
2718 - ایمنی شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2718 – (دکتری سراسری و آزاد) ایمنی شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
2715 - باکتری شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2715 – (دکتری سراسری و آزاد) باکتری شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2714 - انگل شناسی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2714 – (دکتری سراسری و آزاد) انگل شناسی دامپزشکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2711 - بهداشت مواد غذایی (دکتری سراسری و آزاد)
2711 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2710 - بهداشت آبزیان (دکتری سراسری و آزاد)
2710 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت آبزیان با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
2709 - بیوشیمی (دکتری سراسری و آزاد)
2709 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوشیمی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2708 - بهداشت و بیماری های طیور (دکتری سراسری و آزاد)
2708 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت و بیماریهای طیور با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان