فروشگاه اینترنتی سنجش امیرکبیر

2424- علوم دامی (دکتری سراسری و آزاد)
2424- علوم دامی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2419- صنایع خمیر و کاغذ (دکتری سراسری و آزاد)
2419- صنایع خمیر و کاغذ (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2418- فرآورده های چندسازه چوب (دکتری سراسری و آزاد)
2418- فرآورده های چندسازه چوب (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2412- علوم و مهندسی صنایع غذایی  (دکتری سراسری و آزاد)
2412- علوم و مهندسی صنایع غذایی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
2449- مدیریت و کنترل بیابان (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2431- ژنتیک و به نژادی گیاهی (دکتری سراسری و آزاد)
2431- ژنتیک و به نژادی گیاهی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2427- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی (دکتری سراسری و آزاد)
2427- علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2421- مدیریت منابع خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2421- مدیریت منابع خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
2420- مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2406- علوم و مهندسی باغبانی (دکتری سراسری و آزاد)
2406- علوم و مهندسی باغبانی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
2404- مهندسی مکانیم بیوسیستم (دکتری سراسری و آزاد)
2404- مهندسی مکانیم بیوسیستم (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
2427 - علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
2427 – دکتری سراسری مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
2417 - بیولوژیو آناتومی چوب (دکتری سراسری و آزاد)
2417 – (دکتری سراسری و آزاد) بیولوژی و آناتومی چوب با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
2452 - مجموعه علوم طیور
2452 – دکتری سراسری مجموعه علوم طیور - علوم طیور با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 615,000 تومان
2451 - کشاورزی هسته ای
2451 – دکتری سراسری کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2450 - علوم و مهندسی آبخیزداری- آب- زمین (دکتری سراسری و آزاد)
2450 – (دکتری سراسری و آزاد) علوم و مهندسی آبخیزداری- آب- زمین با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2449 - مرتعداری -بیابان زدایی
2449 – دکتری سراسری مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی - بیابان زدائی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
2448 - علوم مرتع (دکتری سراسری و آزاد)
2448 – (دکتری سراسری و آزاد) علوم مرتع‌ با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2447 - شیلات -تولید و بهره برداری  (دکتری سراسری و آزاد)
2447 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه شیلات - تولید و بهره برداری با 4 مرحله آزمون ازماییشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
2446 - شیلات -بوم شناسی آبزیان شیلاتی
2446 – دکتری سراسری مجموعه شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 505,000 تومان